ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


รู้เรื่อง PRTR


พัฒนาการระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษในระดับสากล

แนวคิดเรื่องการรายงานข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เมืองโบพาล ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2527 ภายหลังเหตุการณ์ไม่นานสภาครองเกรสก็ผ่านกฎหมายว่าด้วยการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและสิทธิการรับรู้ข้อมูลของชุมชน (Emergency Planning and Community Right to Know Act) และมีการตั้งระบบรายงานข้อมูลที่เรียกว่า Toxics Release Inventory หรือ TRI  

ประโยชน์ของการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ

โดยทั่วไปหน่วยงานราชการหรือภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการควบคุมปริมาณการปล่อยให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ดี ภายใต้ระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์และลักษณะการใช้ประโยชน์ต้องกว้างขวางกว่านั้น 

ระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR)

 ระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ หรือ “Pollutant Release and Transfer Registers” ที่เรียกย่อ ๆ ว่า PRTRs ว่าเป็น ระบบที่สร้างกลไกที่ทำให้ได้ข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือสารเคมีอันตรายที่อยู่ในความสนใจที่เป็นประจำและมีรอบระยะเวลาที่แน่นอน และนำข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงได้

1 [Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.