ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


คพ. จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รองรับเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
คพ. จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง รองรับเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
 
นิคมอุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 
 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง พร้อมปฎิบัติการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหามลพิษและการเหตุฉุกเฉิน เสนอแนะมาตรการ แนวทางในการควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันมลพิษในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
 
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดระยองได้ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่ เช่นปัญหากลิ่นรบกวน ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำ ปัญหาการจัดการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ ซึ่งปัญหาต่างๆได้รับการป้องกันและแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน โยเฉพาะประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบจากมลพิษอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้มีการป้องกันและแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองอย่างใกล้ชิด สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการดำเนินงานสนับสนุน มติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่จังหวัดระยอง คพ. จึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษ ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังและเสนอแนะมาตรการ แนวทางในการควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษและเหตุฉุกเฉิน ดำเนินการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐและประชาชนเพื่อเฝ้าระวังมลพิษ รวมทั้งจะเป็นแหล่งการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินให้ทุกภาคส่วน
 
นอกจากจัดตั้งศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองแล้ว คพ. ยังได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้กับศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการควบคุม แก้ไข และติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม (น้ำ ดิน อากาศ) และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ อาทิ หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี หน่วยตรวจสอบมลพิษทางน้ำเคลื่อนที่ เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์มลพิษต่างๆ ในภาคสนาม เป็นต้น ซึ่งจะสามารถบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษในด้านต่างๆ ให้แก่ชาวจังหวัดระยองได้
 

ทั้งนี้ การก่อสร้างศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ในลำดับต่อไป 




ข่าวมลพิษ ปี 2557

ทิ้งขยะอุตฯ เรียกสอบประวัติ 7 พันโรงงาน article
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556
เปิดโผ '8 กิจการอันตราย' จ่อคุมเข้มมลพิษ
เกิดเหตุไฟไหม้เรือบรรทุกถ่านหินกลางทะเล
เปิดพื้นที่ 5 หมู่บ้านอันตรายรับสารพิษไฟไหม้บ่อขยะ สธ.วิตก! คนเรือนหมื่นไม่ยอมอพยพ
ส่งทีมเก็บมลพิษไฟไหม้บ่อขยะ ห่วงสารก่อมะเร็ง
ไฟไหม้บ่อขยะบางปู ควันคลุมฟ้าดำทะมึน 3 ชั่วโมงยังคุมเพลิงไม่ได้
กนอ. ชู 91 โรงงาน พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ รับธงขาวดาวเขียว ปี 2556 กระตุ้นผู้ประกอบการยึดแนวทางธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมแรงงานสั่งปิด รง.ส่วนการผลิตปล่อยมลพิษ
โรงงานลักลอบทิ้งผงสีดำกลางชุมชน หวั่นกระทบแหล่งน้ำ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายอาศัยช่วงชุลมุนปล่อย "คาร์โบฟูราน" - "เมโทมิล" ลอยนวล
ยอดร้องโรงงานทะลัก
ชาวบ้านอ่าวอุดม-ศรีราชา โวยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม ไร้หน่วยงานเหลียวแล



Copyright © 2013 All Rights Reserved.