ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
โดย กรมควบคุมมลพิษ 31 มกราคม 2557
 
 
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรม การคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สถานศึกษา(ที่มีห้องปฏิบัติการเคมี) คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานที่รับบำบัดและกำจัดของเสีย ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งกำเนิดเป้าหมายสำหรับการดำเนินโครงการนำร่อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) และวิธีคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดเป้าหมายที่โครงการกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษให้กับหน่วยงานราชการ

 

เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) เป็นประธานการเปิดงานการฝึกอบรม การคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ณ โรงแรมระยองซิตี้ จังหวัดระยอง โครงการ The Development of Basic Schemes for PRTR System in the Kingdom of Thailand : JICA PRTR เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) เพื่อพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ น้ำ และดิน รวมทั้งข้อมูลการเคลื่อนย้ายน้ำเสียหรือของเสียจากสถานประกอบการเพื่อบำบัดหรือกำจัด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลชนิดและปริมาณมลพิษที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผนการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โครงการนี้ มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ๔ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยคัดเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
PRTR ในประเทศไทย

กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)
การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทยCopyright © 2013 All Rights Reserved.