ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


ขอเชิญประชุมการประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ ระยอง ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธค 56 รร.มิราเคิลแกรนด์ article
การประชุมเสนอผลการดำเนินงาน
โครงการ การประเมินความเสี่ยงนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยใช้หอยสองฝาบริเวณชายฝั่งทะเลและทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปนเปื้อนสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินแบบบูรณาการพร้อมกลไกสู่การปฏิบัติ:
กรณีศึกษาการแพร่กระจายและการสะสมโลหะหนักและสารอินทรีย์กึ่งระเหย
 
๑. หลักการและเหตุผล
 
ดินและน้ำใต้ดินในมาบตาพุดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ถูกปนเปื้อนจากสารอันตรายประเภท สารอินทรีย์ระเหย และโลหะหนักทั้งจากพื้นที่ในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงบ่อน้ำของประชาชน โดยมีการปนเปื้อนเกินค่าที่ยอมรับได้และอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการได้รับสารเหล่านี้ เนื่องจากพื้นที่มาบตาพุดประกอบด้วยหลายนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานมากกว่า ๔๐๐ โรง จึงประกอบด้วยแหล่งการปนเปื้อนหลายแหล่งซึ่งแต่ละแห่งก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไม่เท่ากัน นอกจากนี้ปัญหามลพิษในน้ำใต้ดินมีความเป็นพลวัตสูง (Dynamics) นั้นคือสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดินในปัจจุบันสามารถเคลื่อนที่ไปกับน้ำใต้ดินทำให้พื้นที่ปนเปื้อนถูกขยายเพิ่มขึ้นและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 
เนื่องจากพื้นที่เขตควบคุมมลพิษติดกับทะเล ระบบนิเวศสำคัญอันหนึ่งในพื้นที่ คือระบบนิเวศทางทะเล จากการศึกษาเบื้องต้นของหลายหน่วยงานพบการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมดในน้ำ (Total Petroleum Hydrocarbon) อีกทั้งพบโลหะหนักชนิดต่างๆ บริเวณชายฝั่งทะเลไทย ซึ่งรวมถึงในพื้นที่จังหวัดระยอง จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากจังหวัดระยองเป็นแหล่งอาหารทะเลสำคัญของประเทศ และสารปนเปื้อนอาจส่งผลการะทบต่อสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ในที่สุด
 
การประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศโดยเน้นระบบนิเวศทางทะเลอันสืบเนื่องจากการปนเปื้อนของตะกอนท้องน้ำ น้ำผิวดิน ดินและน้ำใต้ดิน เป็นประเด็นที่ต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย (ยกตัวอย่างเช่นกรอบการจัดการของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้กฎหมาย Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA)) โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินประกอบการจัดลำดับความสำคัญของแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงนิเวศสูง (ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) เพื่อนำไปสู่การบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อปกป้องระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ โดยใช้กำหนดว่าพื้นที่ปนเปื้อนใดจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และฟื้นฟูถึงระดับใดจึงจะพอเพียง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งอันเนื่องมาจากสารปนเปื้อนในน้ำใต้ดินและมีการไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินั้น ท้ายสุดจะส่งผลต่อสุขภาพประชาชนเนื่องจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ได้รับสารปนเปื้อนตามระบบห่วงโซ่อาหาร (food chain)รวมถึงระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสูญพันธ์ของสัตว์บางประเภท ทำให้วงจรห่วงโซ่อาหารเปลี่ยนแปลงไป กระทบสุขภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตชุมชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศต่อการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยองจึงได้ว่าจ้างให้มหาวิทยานเรศวร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำเนินการศึกษาโครงการ “การประเมินความเสี่ยงนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยองโดยใช้หอยสองฝาบริเวณชายฝั่งทะเลและทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปนเปื้อนสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินแบบบูรณาการพร้อมกลไกสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาการแพร่กระจายและการสะสมโลหะหนักและสารอินทรีย์กึ่งระเหย” คณะที่ปรึกษาได้จัดประชุมนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการซึ่งครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนโลหะพิษในน้ำ ตะกอนดิน และหอยสองฝา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ บัดนี้ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างครบถ้วนแล้ว จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนาเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีต่อโครงการฯ เพื่อการปรับปรุงโครงการให้บรรลุวัตถุตามเป้าประสงค์สูงสุดของโครงการสืบไป
 
โดยเนื้อหาของการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประกอบด้วย
·         ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
·         สรุปย่อการสำรวจและการเก็บตัวอย่างภาคสนาม
·         ผลเคมีวิเคราะห์โลหะหนัก และสารอินทรีย์อันตรายประเภทสารกึ่งระเหย
·         แบบจำลองการแพร่กระจายและการรับสัมผัสสารอันตรายจากการปนเปื้อนในอีก 30 ปีข้างหน้า
·         การประเมินความเสี่ยงเชิงนิเวศ และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สืบเนื่องจากความเสี่ยงเชิงนิเวศในปัจจุบัน และในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า
·         การจัดการและมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาการปนเปื้อนเชิงนิเวศ
 
๒.วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
 
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ผลการดำเนินงานโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีต่อโครงการฯ เพื่อการปรับปรุงโครงการให้บรรลุวัตถุตามเป้าประสงค์สูงสุด

๓. กำหนดการประชุมสัมมนา
 
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม เจมินี่ ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
๙๙ ถนนวิภาวดีรังสิตหลักสี่ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
 
๘.๓๐-๙.๓๐ น.                ลงทะเบียน
๙.๓๐-๙.๔๕ น.               กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือตัวแทน
๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.              กล่าวเปิดโดยอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวแทน
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.             ที่มาและความสำคัญของโครงการ กรอบการทำงาน และ ผลเคมีวิเคราะห์                                                                                สารอันตรายประเภทสารอินทรีย์กึ่งระเหยในน้ำ ดินตะกอน และหอยสองฝา
                                             โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๐.๓๐-๑๐.๕๐ น.            พิษวิทยาเชิงนิเวศของสารอินทรีย์กึ่งระเหยประเภท Phthalate BPAและ                                                                                   สารอินทรีย์ระเหยประเภท MTBE
                                             โดย ดร. วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๐.๕๐-๑๑.๑๐ น.            ความเป็นพิษของสารอินทรีย์กึ่งระเหยประเภท Phthalate BPA และสารอินทรีย์ระเหย                                               ประเภท MTBE ต่อมนุษย์ การประเมินการได้รับสัมผัส และความเสี่ยงในปัจจุบัน
                                             โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๑.๑๐-๑๑.๔๐ น.            แบบจำลองการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสู่อ่าวประดู่ในอนาคต
                                             โดย ผศ.ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ น.            การประเมินการได้รับสัมผัส การประเมินความเสี่ยง และการจำแนกความเสี่ยงเชิงนิเวศ                                                               ในอนาคต
                                             โดย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ น.            แนวทาง และมาตรการทางกฎหมายเพื่อการการป้องกันและแก้ไขการปนเปื้อนสาร                                                                    อันตราย ในดินและน้ำใต้ดินแบบบูรณาการพร้อมกลไกสู่การปฏิบัติ
                                             โดย อ. ประภาพร แสงกาญจนวนิช คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓.๔๐-๑๕.๐๐ น.           รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบคำถาม
 
๔. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
 
ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลการแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย และผู้ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารอันตรายอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ นักวิจัย ตัวแทนภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 
๕. วัน เวลา และสถานที่ประชุมสัมมนา
 
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม เจมินี่ ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

๙๙ ถนนวิภาวดีรังสิตหลักสี่ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

“คำถามที่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ: กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลระยอง” article
แถลงการณ์ภาคประชาสังคม กรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล article
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การสื่อสารความเสี่ยง : แนวทางสร้างอนาคตมาบตาพุด article
ร่วมฟังงานแถลงข่าว เรื่อง การสะสมของสารปรอทในปลาและคน บริเวณรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่อุตสาหกรรม article
เชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการทดสอบจากนิตยสารฉลาดซื้อพบสารปรอทในครีมหน้าขาว ผู้บริโภคเดินหน้าแบนสินค้าอันตราย article
สัมมนา 20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.