ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม


 
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) จัดสัมมนา"โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๓" พัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย (The Development of Pollutant Release and Transfer Register System in the Kingdom of Thailand : JICA-PRTR) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันพร้อมนำร่องจังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับประเทศไทย ในการเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ำ และดิน รวมทั้งข้อมูลการนำน้ำเสียและของเสียจากสถานประกอบการไปกำจัด เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลชนิดและปริมาณมลพิษที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและสามารถ นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผนการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

โครงการดังกล่าวได้กำหนดสารเคมีที่ต้องรายงานไว้ ๑๐๗ รายการด้วยกัน และแบ่งแหล่งกำเนิดมลพิษออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ๑) แหล่งกำเนิดประเภท point source หรือ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูล PRTR ให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม และ แหล่งกำเนิดที่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรม อาทิ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา (ที่มีห้องปฏิบัติการ) คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และ สถานที่รับบำบัดและกำจัดของเสีย และ ๒) แหล่งกำเนิดประเภท non point source หรือ แหล่งกำเนิดมลพิษที่ภาครัฐเป็นผู้จัดทำข้อมูล PRTR โดยใช้วิธีประเมิน อาทิ การเกษตร ยานพาหนะ บ้านเรือน

สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทดสอบกระบวนการรายงานข้อมูลมี ๗ ประเภท คือ ๑) เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ๒) ยานพาหนะและอุปกรณ์ ๓) แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคาร ๔) ผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ ๕) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ๖) ผลิตภัณฑ์พลาสติก และ ๗) ยางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยโรงงานข้างต้น ต้องเป็นโรงงานประเภทที่ ๓ และมีการถือครองสารเคมีตั้งแต่ ๑ ตัน/ปีขึ้นไป สำหรับโรงงานประเภทที่ ๑ หรือ ๒ หรือ โรงงานที่มีการถือครองสารเคมีต่ำกว่า ๑ ตัน/ปี หรือโรงงานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๗ ประเภทข้างต้น จะถูกกำหนดเป็นแหล่งกำเนิดประเภท non point source โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ประเมินการปลดปล่อย สำหรับแหล่งกำเนิดประเภท non point source อาทิ การเกษตร ยานพาหนะ และบ้านเรือน คพ. กรอ. กนอ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษา สำรวจรวบรวมข้อมูลและจัดทำ emission factor หรือตัวคูณอัตราการปลดปล่อยมลพิษสำหรับนำมาใช้ประกอบการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๓" ได้ที่นี่ คลิก

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๒ - ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๘๕ www.pcd.go.th 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.thPRTR ในประเทศไทย

กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)
การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทยCopyright © 2013 All Rights Reserved.