ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)

พิธีเซ็นสัญญาโครงการ JICA-PRTR ณ กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2553

โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (The Development of Basic Schemes for Pollutants Release and Transfer Register (PRTR) in the Kingdom of Thailand) ร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ มีนาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีรูปแบบระบบ PRTR สำหรับประเทศไทย และวางผลลัพธ์ของโครงการไว้ดังนี้คือ มีการรูปแบบเบื้องต้นของระบบ PRTR สำหรับประเทศไทย มีกรอบหรือแนวทางการรายงานการระบายของอุตสาหกรรม มีการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประมาณการณ์ปริมาณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกำเนิดอยู่กับที่และแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูล PRTR รวมทั้งการประเมินเบื้องต้น และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง

  โครงการนี้ได้เลือกดำเนินโครงการนำร่องจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมากประกอบการอยู่ โครงการนำร่องนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ PRTR ที่จะสามารถใช้เป็นรูปแบบหรือต้นแบบของระบบที่จะใช้ทั่วประเทศต่อไป ทีมผู้เชี่ยวชาญจากไจก้าได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการในช่วงปี 2554 ไว้บนเว็บไซต์ของไจก้าเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งพบว่ามีความก้าวหน้าที่สำคัญเช่น ได้มีการจัดทำร่างรายการสารเคมีที่ต้องรายงาน การประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมทำคู่มือประมาณการณ์การระบายมลพิษ และการจัดทำหลักสูตรอบรมเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ หรือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการได้จากเว็บไซต์ของไจก้า ส่วนแนะนำโครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ ที่ url: http://www.jica.go.jp/project/english/thailand/013/news/index.html
PRTR ในประเทศไทย

กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทยCopyright © 2013 All Rights Reserved.