ReadyPlanet.com
dot
dot
ข่าวมลพิษ
dot
bulletปี 2557
bulletปี 2556
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletประชาสัมพันธ์กิจกรรม
dot
รวมลิงค์
dot
bulletเว็บหน่วยงานทางการต่างประเทศ
bulletเว็บองค์กรสากล
bulletเว็บบริษัทเอกชน
bulletเว็บองค์กรอื่น ๆ
dot
สมัครรับข่าวสารจากเรา

dot


follow us on TWITTER
visit our facebook
มูลนิธิบูรณะนิเวศ


การพัฒนาระบบรายงานและเผยแพร่ข้อมูลการปล่อยสารมลพิษในประเทศไทย

           ในการพัฒนาระบบ PRTR ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ซึ่งในช่วงเริ่มต้น คพ.ได้จัดทำแผนงาน 5 ปีเพื่อพัฒนาระบบ PRTR ขึ้นในประเทศไทย โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในขณะนั้นได้ทำสัญญาร่วมกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (US EPA) เพื่อขอความสนับสนุนเรื่องนี้ แผนดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึงพ.ศ. 2547  ภายใต้แผนงานนี้ คพ. ร่วมกับ USEPA และ UNEP Chemicals ได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์  ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อเตรียมจัดตั้งคณะทำงานขึ้นในเดือนสิงหาคม 2542   ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2543  คพ. ได้ตั้งคณะทำงานและคณะผู้ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น

            นอกจากนี้มีการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ มีการถ่ายทอดวิทยาการความรู้  การจัดทำรายการสารเคมีที่มีการขึ้นทะเบียนในปัจจุบัน และออกแบบระบบการรายงาน การรวบรวมข้อมูลจากอุตสาหกรรมบางกลุ่ม โดยเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์   คพ. ได้ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์จากโรงงาน 38 โรงในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 และ 332 โรงจากภายในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเดือนสิงหาคม 2543 และจัดทำรายงานผลการรวบรวมข้อมูลขึ้นในเดือนกันยายน 2543

          ในส่วนของการฝึกอบรม  เจ้าหน้าที่จาก US EPA ได้จัดฝึกอบรมแก่ฝ่ายไทยในเดือนกันยายน 2543  และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่อง PRTR โดยผู้เชี่ยวชาญในเดือนพฤศจิกายน 2544   รวมไปถึงการสนับสนุนให้กลุ่มอุตสาหกรรมดำเนินการรายงานข้อมูลตามกรอบของ PRTR ในรูปของความสมัครใจ  โดยจะมีการฝึกอบรมด้านเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการประเมินอัตรามลสารที่ปล่อยจากโรงงาน  การจัดทำทำเนียบแหล่งกำเนิดไดออกซิน ฟูแรน และพีซิบี  รวมถึงการส่งเสริมเรื่องสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลด้วย เป็นต้น (Ms. Benchawan, August 2004)

             แต่เนื่องจาก คพ. ประสบปัญหาหลายประการ เช่น  มีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอและขาดองค์ความรู้ในการทำงาน  การไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานรัฐด้วยกันและจากภาคเอกชน ในส่วนของภาคเอกชน ยังเป็นห่วงกลัวว่าการรายงานข้อมูลนี้เป็นการเปิดเเผย ความลับทางการค้าปัญหาเหล่านี้ทำให้แผนงาน 5 ปีต้องหยุดชะงักไป และมีการเริ่มต้นใหม่ในปี 2547

            ในปี พ.ศ. 2549 กรมควบคุมมลพิษได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำ PRTR โดยได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก UNITAR  (United Nations Institute for Training and Research) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 50 คน

         ต่อมาในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ โดยให้มีหน้าที่เบื้องต้นดังนี้

(1) เสนอแนะแนวทาง รูปแบบ หรือกลไก สำหรับการเตรียมการและการพัฒนาระบบในการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (

2) พิจารณา กำหนดเกณฑ์ หรือปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ในการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษเพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป

(3) พิจารณา เพิ่มเติม เพิกถอน หรือยกเลิก รายชื่อประเภทของกิจการและรายชื่อสารมลพิษที่กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคล่อนย้ายมลพิษเพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาต่อไป

(4) กำหนดหน้าที่และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะอนุกรรมการฯ ในการจัดการข้อมูลและระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ

สำหรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 

            นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการในเรื่อง PRTR อยู่ภายใต้ขอบเขตอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้วยและมีกรมควบคุมมลพิษเป็นศูนย์ประสานงาน เมื่อเป็นภาคีอนุสัญญาฯ แล้วประเทศไทยจะต้องจัดทำแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ เสนอต่อสำนักเลขานุการอนุสัญญา สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษได้ยกร่างแผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ประกอบด้วย

·  แผนจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์

·  แผนจัดการสารพีซีบี

·  แผนจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ

·  แผนจัดการด้านสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากการใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

แผนจัดการที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ PRTR ได้แก่แผนจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (ไดออกซินและฟิวแรน) ซึ่งมีการวางเป้าหมายจะให้มีกลไก PRTR ใช้ในประเทศไทยภายในปี 2555 เป็นการดำเนินกิจกรรมจัดทำกลไก PRTR ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2555 ภายใต้งบประมาณ 32 ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและความร่วมมือแบบทวิภาคี

ประกอบกับในช่วงเวลานี้ได้เกิดปัญหามลพิษขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริเวณมาบตาพุดในจังหวัดระยอง หลาย ๆ ฝ่ายเล็งเห็นว่าระบบ PRTR จะมีประโยชน์มากต่อการจัดการมลพิษในพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (The Development of Basic Schemes for Pollutants Release and Transfer Register (PRTR) in the Kingdom of Thailand) ร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า (JICA) โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ มีนาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2558
PRTR ในประเทศไทย

กนอ.จับมือไจก้าทำฐานข้อมูลมลพิษโรงงาน article
กรมควบคุมมลพิษ ติวเข้มการคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย
ระยองนำร่องต้นแบบเผยแพร่ข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม
แหล่งกำเนิดมลพิษที่หน่วยงานรัฐต้องประเมินข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่อง article
ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องรายงานข้อมูล PRTR ภายใต้โครงการนำร่องพื้นที่มาบตาพุด article
รายการสารเคมีที่ต้องรายงานการปล่อย ภายใต้โครงการ JICA-PRTR
โครงการพัฒนาการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (JICA-PRTR)Copyright © 2013 All Rights Reserved.